Vi utvecklar och förädlar grönområdet i Fleninge

I Fleninge finns ett centralt beläget grönområde som Helsingborgs stad ansvarar för. Under 2024 har staden en budget för att höja kvalitén i närparken. I detta projekt ligger fokus på att värna om och öka den biologiska mångfalden, samt att skapa känslan av en områdespark till byborna och låta platsen bli ett grönt hjärta i mitten av byn.


Enkät och dialog

Vi vet att det är människorna som bor nära och använder grönområdet som är experterna. Vi gick därför ut med en enkät under januari 2024 för att få veta mer om området och för att få idéer om vart och hur vi ska arbeta med området. Vi bjöd även in till en träff på grönområdet för att kunna prata om platsen tillsammans med invånare. Stort tack till dig som deltog i enkäten eller träffade oss på plats!


Planerade åtgärder

I enkäten framkom att blomster, fler och trevliga sittplatser, möjlighet till naturlek för barn och gallring bland befintlig växtlighet var något som många önskade.

Vi har i vår plan lagt in flera nya träd, massor med blommande vårlök, ett par blomsterbuskar, en ny mötesplats, stenar och möjlighet till naturlek, en nytt grusat gångstråk med spång över diket, fler sittplatser och ett picknickbord. Vi planerar även att anlägga en allé med hamlade pilträd, som är ett fint och klassiskt skånskt kännetecken.


Vad händer nu?

I nuläget har NSVA redan rensat runt dammen i parken, och vi har även tagit bort sly och trädsäkrat runt stenmuren.

Eftersom att Fleninge är ett fornlämningsområde har vi först ansökt hos Länsstyrelsen för att få utföra våra planerade åtgärder. Ansökan har blivit godkänd, och vi håller för tillfället på att planera själva byggfasen.

Om allt går som planerat beräknas åtgärderna vara färdiga till hösten-vintern 2024.

Skiss över planerade åtgärder

En skiss över planerade åtgärder i Fleninge grönområde

Planerade åtgärder i Fleninge grönområde.