Här beskriver vi hur Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du använder Dialog Helsingborg.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Dialog Helsingborg är Helsingborgs stad, Val- och demokratinämnden.

Vilka uppgifter behandlas och vad används uppgifterna till?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss vid registrering på Dialog Helsingborg eller när du deltar i något involveringsprojekt.

De personuppgifter som du uppger i samband med registrering används för att administrera ditt konto och för att vi ska kunna komma i kontakt med dig inom ramen för tjänsten. Uppgifterna används också för att vi ska kunna få ett statistiskt underlag vid involveringen för att därefter eventuellt eftersträva en bättre representativitet genom att kunna komplettera med målgrupper som inte deltagit.

Personuppgifter som du uppger när du deltar i något involveringsprojekt behandlas för att Helsingborgs stad ska kunna genomföra digitala dialoger och konsultation inom projekt som genomförs av Helsingborgs stad.

Vi samlar också in uppgifter för att vi ska kunna upprätthålla sidans prestanda samt att erbjuda en god service på webbplatsen, exempelvis motverka överbelastning och nätfiske.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i Dialog Helsingborg är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

De personer inom Helsingborgs stad som får del av dina uppgifter är anställda inom de förvaltningar som berörs av respektive projekt som ligger öppet för involvering på webbplatsen.

Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Observera att de inlägg som du gör i Dialog Helsingborg blir allmänna handlingar hos Helsingborgs stad. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Webbplatsen levereras av Social Pinpoint Pty Ltd (Social Pinpoint) som utgör ett personuppgiftsbiträde till Helsingborgs stad vid den behandling av dina personuppgifter som sker i Dialog Helsingborg. Helsingborgs stad har tecknat ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med Social Pinpoint för att säkerställa att företaget hanterar personuppgifter i Dialog Helsingborg på ett säkert sätt.

Överföring till tredje land

Vid användning av webbplatsen kan dina personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES. Lämpliga skyddsåtgärder i form av kommissionens standardavtalsklausuler vidtas för att skydda dina personuppgifter vid sådan överföring.

För mer information och länk till de olika versionerna av standardavtalsklausulerna besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida: Hur vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder? - Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Hur länge sparas mina uppgifter?

Helsingborgs stad följer arkivlagen. Det finns dokumenthanteringsplaner hos stadens nämnder som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras (slängas).

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos förvaltningarna inom Helsingborgs stad. Den informationen får du i form av ett så kallat registerutdrag som beställs via E-tjänst för att begära registerutdrag

Du kan under vissa förutsättningar dessutom ha rätt att

  • få dina uppgifter raderade
  • få felaktiga uppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter
  • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
  • invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Vill du veta mer om hur du utövar dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss se här https://helsingborg.se/toppmeny/om-webbplatsen/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.

Om du vill komma i kontakt med Stadens dataskyddsombud ring 042-10 50 00 (Kontaktcenter) eller maila till dataskyddsombud@helsingborg.se