Enkäten om Laröds centrumutveckling är nu stängd och vi arbetar med att analysera och summera svaren


Vi har tagit bort möjligheten att svara på den fördjupande enkäten kring Laröds centrumutveckling sedan den 6 juli. Totalt har vi fått in 470 unika svar och vi arbetar nu med att analysera och summera dessa. Summeringen av dialogen publiceras på dialog.helsingborg.se/larod efter sommaren, preliminärt i september månad.

Det går fortfarande bra att anmäla sitt intresse till projektet, då kan vi kontakta dig längre när och om det blir aktuellt med fördjupningar i senare steg.


Laröd centrum behöver förnyas

Helsingborgs stad vill utveckla Laröd centrum. I takt med att staden och Laröd växer ökar även efterfrågan på service och funktioner från invånare och besökare. Vi ser att det krävs en utveckling av nuvarande lokalisering för att möjliggöra detta.

Vi vill bättre förstå dina behov som invånare

Resultatet av denna dialog ska fungera som ett värdefullt underlag i arbetet med centrumutvecklingen. Det är fortfarande tidigt i processen och just nu kartlägger vi olika centrumfunktioner, möjliga lokaliseringar och vilka behov som finns hos dig som invånare.

Det vi framförallt lyssnar in genom denna dialog är:

  • Vilka kvalitéer uppskattar du i Laröd idag? Hur kan vi bevara dessa när vi förnyar ett centrum?
  • Vilka behov har du av ett centrum i Laröd?
  • Hur möter de två olika centrumplaceringarna dina behov och hur du rör dig i stadsdelen?

Svaret på dessa frågor blir viktiga i arbetet framåt när vi går vidare i en detaljplaneansökan till stadsbyggnadsnämnden och i arbetet vidare med en centrumutveckling.

Helsingborgs stad tittar på två olika centrumplaceringar

De två lokaliseringarna vi har identifierat är triangeltomten och att utveckla området i och omkring befintligt centrum. Vid utvecklandet av befintligt centrum handlar det om två möjliga ytor, både fastigheten vid befintlig livsmedelsbutik och åkerområdet till öster om befintligt centrum. Oavsett lokalisering kommer vi att ta ett helhetsgrepp kring stadsdelen och centrumfunktioner.

Du kan läsa mer om dessa lokaliseringar genom att klicka på flikarna.

Du som har övergripande synpunkter gällande Laröds långsiktiga utveckling kan även lämna synpunkter på Översiktsplan 2021.

Karta över Laröd

Triangeltomten

Triangeltomten

En möjlig lösning är att bygga ett centrum vid den så kallade Triangeltomten. Vid utveckling av ett centrum här kommer hänsyn tas till utbud av service på befintligt centrum i Laröd.

Befintligt centrum

Befintliga centrum

En annan möjlig lokalisering är att vidareutveckla utveckla området i och omkring befintligt centrum. Här handlar egentligen om två möjliga ytor, både fastigheten med befintlig livsmedelsbutik och områden öster om befintligt centrum (se bild ovan). Om staden går vidare med denna lokalisering kommer båda platserna att omfattas av en möjlig utveckling.


Jag vill anmäla mitt intresse till detta projekt

Genom att anmäla dig kan vi komma att kontakta dig till fördjupande dialoger och uppföljning kring detta projekt.


Frågor och svar

Det är svårt att säga exakt i dagsläget då arbetet med en detaljplan och sedan byggnation oftast pågår under flera år. Det är inte ovanligt att där uppkommer nya förutsättningar som man inte känt till från början som gör att tidplanen måste justeras. Vi har en preliminär tidplan som säger att planarbetet kommer att pågå under 2022-2024 och preliminär byggstart år 2025-2026

Helsingborgs stad har identifierat två lämpliga lokaliseringar för ett framtida centrum. Genom den här dialogen hoppas vi få en bättre bild av hur invånare och besökare till Laröd ser på de olika platserna. Vi hoppas att resultatet av dialogen i kombination med arbetet med stadsplanering kommer att ge oss bra förutsättningar för att arbeta vidare med utvecklingen av centrum.

I dagsläget går det tyvärr inte att svara på den här frågan. Det här brukar man utreda i arbetet med detaljplanen.

I dagsläget är det ännu inte bestämt. Staden arbetar efter vårt mark- och boendeprogram där det finns information om hur vi kan gå tillväga när vi säljer mark till exploatörer som vill bygga. Vi kan antingen gå ut med ett anbud eller välja en särskild byggherre.

I takt med att staden och Laröd växer ökar även efterfrågan på service och funktioner från invånare och besökare. Vi ser att det krävs en utveckling av nuvarande lokalisering för att möjliggöra detta.