Läs insikterna

Här kan du läsa insikterna från dialogen.

Under våren och sommaren 2021 genomförde vi en dialog för att bättre förstå Larödsborna behov och tankar

Resultatet av denna dialog ska fungera som ett värdefullt underlag i arbetet med centrumutvecklingen. Det är fortfarande tidigt i processen och just nu kartlägger vi olika centrumfunktioner, möjliga lokaliseringar och olika behov som finns hos dig som invånare.

Det vi framförallt lyssnat in genom denna dialog är:

  • Vilka kvalitéer uppskattar du i Laröd idag? Hur kan vi bevara dessa när vi förnyar ett centrum?
  • Vilka behov har du av ett centrum i Laröd?
  • Finns det några goda exempel att titta på när vi förnyar centrum?
  • Hur möter de två olika centrumplaceringarna dina behov och hur du rör dig i stadsdelen?

Svaret på dessa frågor blir viktiga i arbetet framåt när vi går vidare i en detaljplaneansökan till stadsbyggnadsnämnden och i arbetet vidare med en centrumutveckling.

Insikterna från dialogen är publicerade

Insikterna som vi fått av dialogen är nu publicerad och du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Information från respektive intervju såsom citat, åsikter, aktiviteter, idéer och upplevelser har plockats ut ur anteckningarna och anonymiserats. Samma sak har gjort för samtliga fritextsvar (totalt 804 fritextsvar fördelat på de fyra frågorna).

Därefter har materialet klustrats för att hitta mönster (vad flera personer gör, säger, tycker eller upplever). Utifrån kluster har vi formulerat insikter. Insikterna är påståenden som beskriver upptäckter vi gjort utifrån vad flera personer sagt. Det kan vara ny information, eller det kan vara information som bekräftar en bild vi redan hade.


Vad blir nästa steg?

Insikterna och materialet från dialogen kommer att vara ett viktigt material i arbetet vidare med en centrumutveckling. Detta oavsett vilken plats centrumutvecklingen kommer att ske på. Arbetsgruppen för Laröd centrumutveckling kommer att förmedla dialogmaterialet vidare inom staden och till stadens förtroendevalda inför eventuellt kommande arbete. Det kan bli aktuellt med fördjupning av dialogen i ett senare skede när arbetet med centrumutvecklingen fortskrider.

Möjligheterna för en eventuell utveckling av Laröd centrum kommer att redovisas inom den kommande översiktsplanen. Insikter från dialogen om Laröd centrum har tagits med i arbetet med översiktsplanen. Observera att du inte längre kan lämna synpunkter på översiktsplanen. Översiktsplanen beslutas i fullmäktige i december 2021. Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2021.

Du kan följa processen på dialog.helsingborg.se/larod.


Helsingborgs stad vill utveckla Laröd centrum.

I takt med att staden och Laröd växer ökar även efterfrågan på service och funktioner från invånare och besökare. Vi ser att det krävs en utveckling av nuvarande lokalisering för att möjliggöra detta.

Två alternativa centrumplaceringar

De två lokaliseringarna vi har identifierat är triangeltomten och att utveckla en central lokalisering med området i och omkring befintligt centrum. Vid utvecklandet av en central lokalisering handlar det om två ytor, både fastigheten vid befintlig livsmedelsbutik och åkerområdet till öster om befintligt centrum (östra tomten/hagarna). Oavsett lokalisering kommer vi att ta ett helhetsgrepp kring stadsdelen och centrumfunktioner.

Du kan läsa mer om dessa lokaliseringar genom att klicka på flikarna.

Du som har övergripande synpunkter gällande Laröds långsiktiga utveckling kan även lämna synpunkter på Översiktsplan 2021.

Karta över Laröd

Triangeltomten

Triangeltomten

En möjlig lösning är att bygga ett centrum vid den så kallade Triangeltomten. Vid utveckling av ett centrum här kommer hänsyn tas till utbud av service på befintligt centrum i Laröd.

Central lokalisering

Befintliga centrum

En annan möjlig lokalisering är att vidareutveckla utveckla en central lokalisering med området i och omkring befintligt centrum. Här handlar egentligen om två möjliga ytor, både fastigheten med befintlig livsmedelsbutik och områden öster om befintligt centrum (se bild ovan). Om staden går vidare med denna lokalisering kommer båda platserna att omfattas av en möjlig utveckling.


Jag vill anmäla mitt intresse till detta projekt

Genom att anmäla dig kan vi komma att kontakta dig till fördjupande dialoger och uppföljning kring detta projekt.


Frågor och svar

Här kan du läsa den fullständiga rapporten från dialogen.

Helsingborgs stad har identifierat två lämpliga lokaliseringar för ett eventuellt framtida centrum - Triangeltomten och en central lokalisering, det vill säga ytan där befintligt centrum finns idag (Hemköp) och Östra tomten (hästhagarna).

En av frågorna på dialogen i somras handlade om hur Larödsborna såg på dessa två platser i förhållande till hur man bor, rör dig och på möjligheten att utveckla centrumfunktioner. En tydlig insikt vi fick av dialogen var att det inte finns någon tydlig plats av dessa som Larödsborna föredrar.

Dialogen har gett oss goda insikter om vilka ståndpunkter som finns kopplat till båda platserna. Framförallt har dialogen också gett oss goda insikter kopplat till kvalitéer som Larödsborna uppskattar i området samt goda exempel att titta på. Dessa insikter ger oss ett värdefullt underlag oavsett vad som sker med centrumutvecklingen i framtiden.

Du kan läsa en fullständig rapport av insikterna från dialogen här.

Det kan vi i dagsläget inte svara på. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. I redovisningen av översiktsplanen kommer det framgå vilka möjligheter man har att utveckla ett centrum i Laröd. Förslaget för översiktsplanen ligger nu på väg mot antagande men kan komma att ändras fram till beslut.

Det är kommunfullmäktige som beslutar översiktsplanen under vintern 2021. Här kan du läsa mer om Översiktsplanen 2021.


Insikter från dialogen om Laröd centrum tas med i arbetet med översiktsplanen. Möjligheterna för en eventuell utveckling av Laröd centrum kommer att redovisas inom den kommande översiktsplanen. Översiktsplanen beslutas i kommunfullmäktige under vintern 2021.


I det framtida arbetet med detaljplan och därefter markanvisning till lämplig aktör kommer vi att ta med de de insikter vi fått till oss genom dialogen.

Det kan bli aktuellt med fördjupning av dialogen i ett senare skede.


Det är svårt att säga exakt i dagsläget då arbetet med en detaljplan och sedan byggnation oftast pågår under flera år. Det är inte ovanligt att där uppkommer nya förutsättningar som man inte känt till från början som gör att tidplanen måste justeras. Vi har en preliminär tidplan som säger att planarbetet kommer att pågå under 2022-2024 och preliminär byggstart år 2025-2026

I dagsläget går det tyvärr inte att svara på den här frågan. Det här brukar man utreda i arbetet med detaljplanen.

I dagsläget är det ännu inte bestämt. Staden arbetar efter vårt mark- och boendeprogram där det finns information om hur vi kan gå tillväga när vi säljer mark till exploatörer som vill bygga. Vi kan antingen gå ut med ett anbud eller välja en särskild byggherre.

I takt med att staden och Laröd växer ökar även efterfrågan på service och funktioner från invånare och besökare. Vi ser att det krävs en utveckling av nuvarande lokalisering för att möjliggöra detta.