Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du ta del av detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg

I april 2024 antog kommunfullmäktige detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg (Ramlösa 5:2 med flera). Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus med tillhörande infrastruktur, grönstruktur och platsbildning i samklang med staden och den nya stadsdelen Östra Ramlösa. Om arbetet går som planerat kan sjukhuset vara klart 2035.

Detaljplanen var på samråd 11 februari–20 mars 2023 och granskning 7 oktober–5 november 2023. Planen har bearbetats utifrån inkomna synpunkter från allmänhet, näringsidkare, myndigheter, närliggande kommuner och övriga aktörer. De frågor i planen som har utvecklats under resans gång har främst handlat om gestaltningen och upplevelsen av sjukhuset, naturen och de gröna värdena på platsen, samt trafiklösningar och hur det nya sjukhuset blir en del av och gynnar den framväxande staden och stadsdelen.

Detaljplanen tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden 29 februari 2024, och på sitt sammanträde 16 april 2024 beslutade kommunfullmäktige om att anta planen.

Illustrationsplan över området

Antagen illustrationsplan över nya sjukhusområdet

Detaljplanen i korthet (film från granskningen hösten 2023)

Sammanfattning av detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt att bygga ett sjukhus med tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, park och naturstråk, samt att pröva omfattning och utformning av bebyggelse och allmän platsmark.

Huvudidén med förslaget till detaljplan är att möjliggöra ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas, om ett sådant behov uppstår i framtiden. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion.

Ett naturligt inslag i en ny stadsdel där gröna värden bevaras

Det nya sjukhuset ska bli ett naturligt inslag i staden och i en ny stadsdel som växer fram i området Östra Ramlösa. Att platsen ska utvecklas så att sjukhusets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås – samtidigt som hela platsen blir en tillgänglig och högkvalitativ miljö för hela stadens invånare – har varit en viktig aspekt av detaljplanläggningen.

För att uppnå huvudidén för planförslaget har lösningen blivit att låta tyngdpunkten av ny bebyggelse och infrastruktur arrangeras i områdets västra och norra delar. Samtidigt fredar och bevarar vi de befintliga gröna värdena längs Lussebäcken i öster. Dagvattenhanteringen riktas till de södra delarna, till ett nytt naturområde som kopplas samman med naturstråket längs med Lussebäcken.

I förslaget placerar vi ny bebyggelse och infrastruktur i norr och väster. På så sätt blir det möjligt att utveckla de rekreativa värdena på ytor där störningar blir mindre, vilket gynnar invånare, besökare, patienter och personal. En bärande idé i förslaget är att låta grönska komma nära sjukhusets verksamheter och att parkytorna inom kvartersmark sömlöst övergår till naturområdena i söder och öster.

En miljökonsekvensbeskrivning har utrett hur platsen påverkas av ett nytt sjukhus

Planområdet ligger inom planprogram för Östra Ramlösa från 2012. Planprogrammet föreslår bostadsbebyggelse inom det område som nu föreslås planeras för ett nytt sjukhus. Förslaget till detaljplan antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningen har utrett hur platsen påverkas av en ny sjukhusbyggnation avseende naturmiljö, vatten, vattenskyddsområde, trafik och landskapsbild, med mera.

Samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne

För att nå fram till ett förslag till detaljplan som är lämplig på den föreslagna platsen, och samtidigt möter upp både Helsingborgs stads och Region Skånes krav och önskemål, har samverkan mellan staden och regionen skett i flera nivåer. En projektgrupp med deltagare från såväl staden som regionen har arbetat kontinuerligt under hela planprocessen, och en gemensam styrgrupp mellan staden och regionen har tillsatts. Den gemensamma styrgruppen har beslutat om ett projektdirektiv där vi gör gemensam sak av alla viktiga aspekter och frågor, sett till stadens, regionens och invånarnas intressen. Projektdirektivet finns som bilaga till förslaget till detaljplan.

En ombyggnad av trafikinfrastrukturen blir möjlig

Genom detaljplanen möjliggörs en ombyggnad av trafikinfrastrukturen direkt öster om trafikplats Ättekulla. Ombyggnaden skulle innebära en genomarbetad cirkulationsplats med hög trafikkapacitet samt en ny bro över järnvägen för att nå sjukhuset söderifrån. Planförslaget upphäver gällande detaljplaner för väginfrastrukturen. Det nya förslaget ger också en möjlighet till genomarbetad yta längs Österleden innehållande bland annat nytt huvudcykelstråk, och en mindre del av gällande detaljplan för Österleden upphävs längs den sträckan. I den norra delen av sjukhusområdet föreslås ett nytt busstorg och nya gång- och cykelkopplingar som ansluter till planerade kopplingar inom planområdet för Långeberga 1:1 med flera. Det ska vara lätt, tryggt och säkert att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik.

Som en del av planuppdraget har också den fysiska möjligheten till en ny tågstation utretts, direkt utanför planområdets södra gräns. Studier för höjdsättning visar att det finns mycket goda förutsättningar för angöring till sjukhuset från tågstation med hög tillgänglighet. Vid beslut om byggnation av en ny tågstation kommer en separat detaljplan behövas.

Tidslinje

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Samråd

  Samrådet pågick mellan den 11 februari och 20 mars 2023. Stadsbyggnadsförvaltningen bjöd in till samrådsmöte vid två tillfällen för att ta emot synpunkter och svara på frågor, i Prismahuset i Oceanhamnen 16 februari samt på Nordic Wellness i Ramlösa 1 mars 2023.

 • Tidslinjepost 2 - complete

  Granskning

  Granskningen är öppen mellan 7 oktober och 5 november 2023.

 • Tidslinjepost 3 - complete

  Antagande

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Laga kraft

Så här ser processen ut för detaljplaner

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157