Enkäten om Öresundsparken är stängd.

Vi vill utveckla och förädla Öresundsparken

Öresundsparken är en av stadens kulturparker. Den ligger söder om Hälsovägen. Här finns stora grönytor och höga naturvärden. Kulturhistorien är en stor och viktig del av Öresundsparkens identitet och något vi värnar om.

Enkätundersökningen som pågick 30 maj-3 juli 2022 är stängd.
Under 2022 gick vi ut med en enkätundersökning och frågade dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in ligger till grund för de åtgärder som genomförs 2023. Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan. Tack till dig som kom och pratade med oss i Öresundsparken sommaren 2022! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Nu förbättrar vi Öresundsparken

Under sommaren och hösten 2023 - våren 2024 ska vi förädla och utveckla Öresundsparken. Parken behåller sina värdefulla gröna kvaliteter och du kommer även framöver att kunna njuta av en grön och lummig park med utsikt mot sundet.

Under april genomför vi de första åtgärderna.
Vi beskär buskar och träd samt tar ner enstaka träd i parken och ravinen för att

 • förstärka siktlinjerna mot sundet
 • skapa bättre sikt och orienterbarhet i parken
 • öka trivseln och öka den upplevda tryggheten
 • förbättra sikten mot vallgravens vatten
 • ta bort invasiva arter för att öka den biologiska mångfalden
 • några träd är sjuka/döda och riskerar att falla
 • förbereda för kommande arbete.


Det här gör vi sedan:

När vi är klara med de första åtgärderna fortsätter vi. Vi planerar till exempel att:

 • komplettera och lägga om gångvägar för att öka framkomligheten och tillgängligheten
 • byta och kompletta belysningen
 • skapa nya sittplatser intill blommande väster som möjliggör trevliga stunder
 • se över placeringar av parksoffor samt byte och komplettering av parksoffor och bord
 • se över placeringar av papperskorgar och byta till större papperskorgar
 • skapa fler rabatter/planteringar med blommande perenner och buskar
 • plantera fler träd och vårblommande lök
 • rusta upp och bygga om den befintliga lekplatsen, både genom att ta vara på det uppskattade innehåll som redan finns och genom att komplettera med nytt spännande
 • plantera en omgärdande häck längs med Villatomtsvägen för att rama in parken
 • skapa välkomnande entréer med skyltar med information som berättar om parkens historia.

Om allt går som planerat är samtliga åtgärder klara under våren 2024.

Bilder på Öresundsparken

Var ligger Öresundsparken?

Öresundsparken är en kuperad park i olika nivåer. Den nedre delen av parken ligger mot Hälsovägen. Parken går som ett L och dess västra sida ligger längs med Fågelsångsgatan. Den högsta delen av parken gränsar mot gatorna Mäster Ernst gata och Villatomtsvägen, som ligger i öster. Öresundsparken utgör det grönmarkerade området.

Översiktsbild Öresundsparken