Enkäten om Öresundsparken är stängd.

Vi vill utveckla och förädla Öresundsparken

Öresundsparken är en av stadens kulturparker. Den ligger söder om Hälsovägen. Här finns stora grönytor och höga naturvärden. Kulturhistorien är en stor och viktig del av Öresundsparkens identitet och något vi värnar om.

Enkätundersökningen som pågick 30 maj-3 juli 2022 är stängd.
Under 2022 gick vi ut med en enkätundersökning och frågade dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in ligger till grund för de åtgärder som genomförs 2023. Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan. Tack till dig som kom och pratade med oss i Öresundsparken sommaren 2022! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Vi genomför följande åtgärder 2023, för en ökad trivsel
Under senvåren, sommaren och hösten 2023 genomför vi en rad åtgärder för att bidra till en ökad trivsel och funktion i Öresundsparken. Det är framförallt grönska och lekfunktioner vi åtgärdar. Parken bibehåller sina värdefulla gröna kvaliteter, och du kommer även i fortsättningen kunna njuta av en grön och lummig park och utsikten mot sundet.

Under mars förbereder vi inför arbetet genom att:

 • beskära buskar för att skapa bättre sikt och orienterbarhet i parken för att förbättra trygghetskänslan.
 • ta bort invasiva arter för att öka den biologiska mångfalden
 • ta ner en del träd i parken och ravinen, en del för att de är döda och riskerar att falla och andra för att förbättra utsikten över sundet och Helsingborg.
 • förbättra sikten mot vallgravens vatten

När detta är klart fortsätter vi med ytterligare åtgärder. Vi planerar till exempel att:

 • Komplettera och lägga om gångvägar för att öka framkomligheten och tillgängligheten.
 • Byta och komplettera belysningen.
 • Skapa nya sittplatser intill blommande växter som möjliggör trevliga stunder.
 • Se över placeringar av parksoffor samt byte och komplettering av parksoffor och bord.
 • Se över placeringar av papperskorgar och byta till större papperskorgar.
 • Skapa fler rabatter/planteringar med blommande perenner och buskar.
 • Plantera fler träd och vårblommande lök.
 • Rusta upp och bygga om den befintliga lekplatsen, både genom att ta vara på det uppskattade innehåll som redan finns och genom att komplettera med nytt spännande innehåll.
 • Plantera en omgärdande häck längs med Villatomtsvägen för att rama in parken.
 • Skapa välkomnande entréer med skyltar med information som berättar om parkens historia.

Om allt går som det ska, kommer samtliga åtgärder att vara genomförda hösten/vintern 2023.

Bilder på Öresundsparken

Var ligger Öresundsparken?

Öresundsparken är en kuperad park i olika nivåer. Den nedre delen av parken ligger mot Hälsovägen. Parken går som ett L och dess västra sida ligger längs med Fågelsångsgatan. Den högsta delen av parken gränsar mot gatorna Mäster Ernst gata och Villatomtsvägen, som ligger i öster. Öresundsparken utgör det grönmarkerade området.

Översiktsbild Öresundsparken