Nyheter

Insikter från intervjuer är sammanställda

18 augusti 2021

Läs insikterna från intervjuerna här!

Bild på de olika stegen i projektets arbetsprocess, med steg två

Under våren 2021 har projekt genomfört sammanlagt 34 intervjuer med invånare i tre målgrupper; allmänhet, engagerade invånare och SO-lärare. Intervjuerna har genomförts som telefon- eller videosamtal. Vid varje intervju har två tjänstepersoner från projektet medverkar, en som leder samtalet och en som antecknar. Intervjuerna har inte följt ett exakt frågeformulär utan vi har utgått från några breda frågeområden som har handlat om:

  • Hur det politiska arbetet i Helsingborg blir synligt för intervjupersonen
  • Vilka frågor som upplevs så intressanta att man vill kunna hänga med och kanske påverka
  • Hur intervjupersonen gör idag för hänga med i frågor som intresserar
  • Hur det kan bli enklare att följa kommunens arbete i frågor som intresserar

Information från respektive intervju såsom citat, åsikter, aktiviteter, idéer och upplevelser har plockats ut ur anteckningarna och anonymiserats. Därefter har materialet klustrets för att hitta mönster (vad flera personer gör, säger, tycker eller upplever). Utifrån kluster har vi formulerat insikter. Insikterna är påståenden som beskriver upptäckter vi gjort utifrån vad flera intervjupersoner sagt. Det kan vara ny information, eller det kan vara information som bekräftar en bild vi redan hade. Nu finns en rapport framtagen som redovisar dessa insikter. Du kan ta del av den här!

Arbetet i projektet fortsätter. Det vi ska göra härnäst är att välja ut en eller ett par av insikterna och jobba vidare med att hitta lösningar på dem. Fortsätt gärna att följa detta spännande arbete!